• H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  • H315 Povzroča draženje kože.
  • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.