• Bref WC obešanka Power Aktiv Lemon, 2 × 50 g

Bref WC obešanka Power Aktiv Lemon, 2 × 50 g

 • Šifra:Bref lemon
 • Razpoložljivost:Na zalogi
 • 3,50€
 • 3,00€


Obešanka Bref je enostaven in preprost način, ki zagotavlja čistočo in svežino v vašem stranišču od prvega do zadnjega splakovanja. Obešanka Bref Power Aktiv ima formulo s 4 funkcijami:

 1. Čistilna pena čisti straniščno školjko z vsakim splakovanjem.
 2. Zaščita proti vodnemu kamnu preprečuje nastajanje vodnega kamna v straniščni školjki.
 3. Zaščita pred umazanijo preprečuje nalaganje umazanije.
 4. Dodatna svežina kopalnici daje dolgotrajen svež vonj.

Obešanko preprosto obesite na rob straniščne školjke in jo prilagodite pretoku vode. Ob splakovanju straniščne školjke doživite čistočo in svežino limone v kopalnici.

Sestavine

> 30 % anionske površinsko aktivne snovi, 5–15 % neionske površinsko aktivne snovi. Nadaljnje sestavine: parfumi, limonene.


POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
 • P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti posodo v lokalni sistem zbiranja odpadkov.